Tam
EskidenYeniye
 

T.C. T?RK?YE B?Y?K M?LLET MECL?S?

28 Ocak-9 ?ubat 1995, Akit gazetesi, yaz? dizisi

10/90 NOLU ?LKEM?Z?N ?E??TL? Y?RELER?NDE ??LENM?? FA?L? ME?HUL S?YASAL C?NAYETLER KONUSUNDA MECL?S ARA?TIRMA KOM?SYONU RAPORU

N?SAN 1995


Rapordan Baz? B?l?mler

"..Komisyonumuzun ?al??malar? s?ras?nda vatanda??n yukar?da da belirtildi?i gibi sessiz, ?aresiz ve tepkisiz hali tespit edilmi? ve bu konularla ilgili ger?ekleri tesbit edip bunlar? meclise sunmak isteyen komisyonumuzun ?al??malar? bir tak?m gizli ?rg?t denebilecek olu?umlar taraf?ndan engellenmi?tir. Bu gizli ?rg?t tabiriyle istihbarat ?rg?tleri kastedilmemektedir. Devletin anayasa ile s?n?rlar? ?izilmi? yetki ve g?rev ayr?m?na ra?men, hukuk kurallar?n? tan?mayan ve istedikleri zaman istedikleri kurallar? uygulayan ki?iler ve bir tak?m kurumlar kastedilmektedir.
breitling-replica-watches-usa.duangwatch.net breitling replica watches
Komisyonumuz g?rev yaparken birbirleriyle her haliyle ba?l? olduklar? d??tan bak?ld???nda bile belli olan bir tak?m odaklar, tan???n adresinin tesbitini istememize ra?men bu tan??? ?nce televizyona ??kart?p, yalanc? tan?k olarak mahkum ettikten sonra komisyonumuza b?rakm??, bu konuda yazm?? oldu?umuz yaz?lara yetkili makamlar s?rekli olarak ba?ka cevaplar vermi?, ?ok ?nemli soru?turmalar?n evraklar? hukuk gere?i olmas?na ra?men Ankara Devlet G?venlik Mahkemesi Ba?savc?s?n?n yapt??? gibi komisyonumuza g?nderilmemi?, ara?t?rmay? h?zland?rmak i?in helikopter isteyen komisyonumuza 20'den fazla helikopter bo? olarak bekletilmesine ra?men tahsis edilmemi?tir. Bu ?rnekleri ?o?altmak m?mk?nd?r. Ancak bir merkezden y?netiliyormu?cas?na gizli ?rg?t ?eklinde ?rg?tlenen bu olu?umlar?n devletin se?imle i?ba??na gelmi? organlar?nca denetlenemedikleridir. Bu ?rg?tler hakk?nda ne zaman kamuoyunda haberler ??kmakta ise de; nedeni bilinmez bir ?ekilde bunlar hakk?ndaki iddialar hi?bir zaman soru?turmaya konu olmamaktad?r. ?rne?in; MHP Genel Ba?kan? Alpaslan T?rke? hat?ralar?n? anlat?rken "A?ca'y? askeri cezaevinden ka??ran bir devlet ?rg?t?" oldu?unu belirtmi?, ancak bu iddias? ?zerine herhangi bir soru?turma a??lmad??? gibi hi?bir savc? da Alpaslan T?rke?'e bu s?zleriniz ile neyi kastediyorsunuz diye sormam??t?r. (Umur Talu-Dipsiz Kuyu- Bir Devlet ?rg?t?, Milliyet 2 Mart 1995) Devletin se?imle i?ba??na gelmi? organlar?nca denetlenemeyen ve yarg? organlar?nca da soru sorulamayan bu ?rg?tler istedikleri gibi devlet idaresindeki organlara hakim olmakta ve devleti her t?rl? emellerine alet edebilmektedirler."(8. B?l?m 3. Sh)

"(Tavsiye-) 25- Gazetelerde ve kitaplarda bir ?ok faili me?hul siyasal cinayet ve di?er iddialarla ilgili olarak haberler yeralmas?na ra?men cumhuriyet savc?l?klar? taraf?ndan bu konularda herhangi bir i?lem yap?lmad???, adeta normal vatanda? gibi bu iddialar?n cumhuriyet savc?lar? taraf?ndan da okundu?u g?r?lmektedir. Bu nedenle raporun bir ?rne?inin adalet bakanl???na tevdi edilerek cumhuriyet savc?lar?n?n kamuoyunda ??kan haberlere kar?? daha duyarl? olmalar?n?n sa?lanmas?na..." (8. B?l?m 9. Sh)?OK MECL?S RAPORU: TER?R VE KI?KIRTMALAR ?ZEL HARP'?N ???

OCAK 2010


?zel Harp Dairesi'ne (?HD) ba?l? Ankara Seferberlik B?lge Ba?kanl????ndaki kozmik oda aramas?yla ba?layan tart??ma ?zerine TBMM Ara?t?rma Merkezi de ?ok bir 'kontrgerilla' raporu haz?rlad?. Meclis uzmanlar?n?n ara?t?rmas?, 'Seferberlik Tetkik Kurulu, ?zel Harp Dairesi ve ?zel Kuvvetler Komutanl???' ba?l???yla milletvekillerine kaynak olarak sunuldu. Raporda T?rkiye'yi ge?mi? y?llarda sarsan ?ok say?da ter?r ve k??k?rtma olaylar?n?n ?zel Harp Dairesi'nin i?i oldu?u iddia ediliyor: 6-7 Eyl?l. 23 Eyl?l 1969?da Taylan ?zg?r??n ?ld?r?lmesi. 13 Nisan 1970?de tabip yedek subay Necdet G??l??n?n ?ld?r?lmesi. 27 Kas?m 1970?de K?lt?r Saray??n?n yak?lmas?. Mahir ?ayan ve arkada?lar?n?n ?ld?r?ld??? K?z?ldere operasyonu. 1 May?s 1977 Taksim olaylar?. 29 May?s 1977 ?zmir-?i?li?de B?lent Ecevit?e suikast giri?imi. 1977 y?l?nda darbe giri?imi. 24 Mart 1977?de Savc? Do?an ?z??n ?ld?r?lmesi. 16 Mart 1978 katliam?. Mehmet Ali A?ca?n?n askeri cezaevinden ka??r?lmas?.

?zel Harp Dairesi'ne (?HD) ba?l? Ankara Seferberlik B?lge Ba?kanl????ndaki kozmik oda aramas?yla ba?layan tart??ma ?zerine TBMM Ara?t?rma Merkezi de bir ?kontrgerilla? raporu haz?rlad?. Meclis uzmanlar?n?n ara?t?rmas?, ?Seferberlik Tetkik Kurulu, ?zel Harp Dairesi ve ?zel Kuvvetler Komutanl???? ba?l???yla milletvekillerine kaynak olarak sunuldu. Raporun giri?inde, ?NATO?ya ?yeli?i kabul edilen T?rkiye?de de 1952 y?l?nda Seferberlik Tetkik Kurulu (STK) ad?yla gizli bir te?kilat kurulmu?tur. 1961 Anayasas? ile beraber ?lkede meydana gelen de?i?iklikler kar??s?nda yeniden d?zenlenerek ?zel Harp Dairesi?ne (?HD) d?n??t?r?lm??t?r? denildi.

?ok Kontrgerilla raporundan baz? b?l?mler ??yle:

? 1990?lara gelirken kom?nizm tehditleri yerini ABD i?in radikal ?slam?a, T?rkiye i?inse radikal ?slam?la beraber b?l?c? ter?re b?rakm??t?r. Buna paralel olarak dairenin ad? ?zel Kuvvetler Komutanl??? (?KK) olarak de?i?tirilmi?tir. STK d?nemi (1952?1965). ?HD d?nemi (1965?1991). ?KK (1991-..)

? Kontrgerilla ?rg?tleri ABD?nin deste?iyle sosyal, ekonomik, politik, k?lt?rel yap?ya ve halk?n bilin? d?zeyine g?re as?l amac? d???nda ?e?itli i?levleri y?r?tmektedir. Sosyal uyan??? ve bilin?lenmeyi geciktirici ?nlemler almaktad?r. Yerli i?birlik?i a??n? yayg?nla?t?rmakta, gerekti?inde ter?r ve siyasi cinayetlerle askeri darbelere ortam haz?rlamaktad?r.

? ?HD?nin kar??t??? iddia edilen olaylar: 6-7 Eyl?l. 23 Eyl?l 1969?da Taylan ?zg?r??n ?ld?r?lmesi. 13 Nisan 1970?de tabip yedek subay Necdet G??l??n?n ?ld?r?lmesi. 27 Kas?m 1970?de K?lt?r Saray??n?n yak?lmas?. Mahir ?ayan ve arkada?lar?n?n ?ld?r?ld??? K?z?ldere operasyonu. 1 May?s 1977 Taksim olaylar?. 29 May?s 1977 ?zmir-?i?li?de B?lent Ecevit?e suikast giri?imi. 1977 y?l?nda darbe giri?imi. 24 Mart 1977?de Savc? Do?an ?z??n ?ld?r?lmesi. 16 Mart 1978 katliam?. Mehmet Ali A?ca?n?n askeri cezaevinden ka??r?lmas?. (H?rriyet)
balenciaga-outlet-online.replicareps.com balenciaga outlet online
??TE ?ZEL HARP DA?RES? KONUSUNDA TBMM ARA?TIRMA RAPORUNUN TAMAMI

(NOT: Bu rapor 23 Ocak 2010 tarihinde sitemize eklenmi? olup, kaynaklar? aras?nda sitemiz de yer almaktad?r.)


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Kara Kuv.: 92 Müebbet Gerekçesi

09.06.2022 17:18 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada 30 Aralık 2021'de verilen kararların gerekçesi açıklandı. 6 ..
Tamamı 9.6.2022

Fetö Üniversite Yapılanması davası

09.06.2022 14:46 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından açılan 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' ilişkin 12'si tutuklu 37 öğrencinin yargılandığı davanın görülmesine devam edil..
Tamamı 9.6.2022

Yargıtay İyidil'in Cezasını Az Buldu

08.06.2022 09:50 Ankara'da, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza..
Tamamı 8.6.2022

Darbeci 2 Pilot Kayıplara Karıştı

10.06.2022 10:35 Malatya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararları istinaf mahkemesince bozulan sanık 6 eski pi..
Tamamı 10.6.2022

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanına Hapis

10.06.2022 16:53 İstanbul'da, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından dosyası ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yöneticilerine 166 Yıl Hapis

10.06.2022 12:16 Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis ve Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ayrı ayrı görülen davalara devam edildi. Sonuçlanan davalar..
Tamamı 10.6.2022

Fetö Yüksek Yargısı Yargılanıyor

10.06.2022 10:15 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar ..
Tamamı 10.6.2022

Kriptolu Dinleme Cezaları Onandı

09.06.2022 14:34 Ankara'da, devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (F..
Tamamı 9.6.2022

Dink Davasında Hapisler Onandı

08.06.2022 16:54 İstanbul'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetö elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6's..
Tamamı 8.6.2022

İzmir: Darbeye 60 Onama 80 Bozma

04.06.2022 20:51 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 282 sanıklı dava, dosyaları ayrılarak 2018'de hüküm verilen 137 sanığın dosyası Yargıtay'da görüşüldü.

14 Nisan'daki gelişmeye dair edinilen ..

Tamamı 4.6.2022

Yakalanan İlk Darbecinin davası

09.06.2022 09:59 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde 'sıkıyönetim komutanı' olmayı beklerken 'yakalanan ilk darbeci' olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da..
Tamamı 9.6.2022

Balyoz Yargısı Yargılanıyor

08.06.2022 16:40 Ankara'da, Balyoz kumpası davasının soruşturma ve kovuşturmasını yapan hakim ve savcılar hakkında 'Devletin güvenliği ile siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yok..
Tamamı 8.6.2022

Nazilli Esnaf Yapılanması davası

08.06.2022 15:32 Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mayıs'ta Aydın 3. Ağır..

Tamamı 8.6.2022

Ordu: Yeni Yapılanmaya 17 Hapis

08.06.2022 15:20 Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 41 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.
<..

Tamamı 8.6.2022

Gülen'in İtirafları İndirim Gerekçesi

10.06.2022 11:09 Ankara'da, MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

1..

Tamamı 10.6.2022

Şike: Cezaya Onama Beraate Bozma

09.06.2022 16:51 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle örgüt mensubu 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'..
Tamamı 9.6.2022

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
57.815.967