Tam
EskidenYeniye
 

T.C. T?RK?YE B?Y?K M?LLET MECL?S?

28 Ocak-9 ?ubat 1995, Akit gazetesi, yaz? dizisi

10/90 NOLU ?LKEM?Z?N ?E??TL? Y?RELER?NDE ??LENM?? FA?L? ME?HUL S?YASAL C?NAYETLER KONUSUNDA MECL?S ARA?TIRMA KOM?SYONU RAPORU

N?SAN 1995


Rapordan Baz? B?l?mler

"..Komisyonumuzun ?al??malar? s?ras?nda vatanda??n yukar?da da belirtildi?i gibi sessiz, ?aresiz ve tepkisiz hali tespit edilmi? ve bu konularla ilgili ger?ekleri tesbit edip bunlar? meclise sunmak isteyen komisyonumuzun ?al??malar? bir tak?m gizli ?rg?t denebilecek olu?umlar taraf?ndan engellenmi?tir. Bu gizli ?rg?t tabiriyle istihbarat ?rg?tleri kastedilmemektedir. Devletin anayasa ile s?n?rlar? ?izilmi? yetki ve g?rev ayr?m?na ra?men, hukuk kurallar?n? tan?mayan ve istedikleri zaman istedikleri kurallar? uygulayan ki?iler ve bir tak?m kurumlar kastedilmektedir.
breitling-replica-watches-usa.duangwatch.net breitling replica watches
Komisyonumuz g?rev yaparken birbirleriyle her haliyle ba?l? olduklar? d??tan bak?ld???nda bile belli olan bir tak?m odaklar, tan???n adresinin tesbitini istememize ra?men bu tan??? ?nce televizyona ??kart?p, yalanc? tan?k olarak mahkum ettikten sonra komisyonumuza b?rakm??, bu konuda yazm?? oldu?umuz yaz?lara yetkili makamlar s?rekli olarak ba?ka cevaplar vermi?, ?ok ?nemli soru?turmalar?n evraklar? hukuk gere?i olmas?na ra?men Ankara Devlet G?venlik Mahkemesi Ba?savc?s?n?n yapt??? gibi komisyonumuza g?nderilmemi?, ara?t?rmay? h?zland?rmak i?in helikopter isteyen komisyonumuza 20'den fazla helikopter bo? olarak bekletilmesine ra?men tahsis edilmemi?tir. Bu ?rnekleri ?o?altmak m?mk?nd?r. Ancak bir merkezden y?netiliyormu?cas?na gizli ?rg?t ?eklinde ?rg?tlenen bu olu?umlar?n devletin se?imle i?ba??na gelmi? organlar?nca denetlenemedikleridir. Bu ?rg?tler hakk?nda ne zaman kamuoyunda haberler ??kmakta ise de; nedeni bilinmez bir ?ekilde bunlar hakk?ndaki iddialar hi?bir zaman soru?turmaya konu olmamaktad?r. ?rne?in; MHP Genel Ba?kan? Alpaslan T?rke? hat?ralar?n? anlat?rken "A?ca'y? askeri cezaevinden ka??ran bir devlet ?rg?t?" oldu?unu belirtmi?, ancak bu iddias? ?zerine herhangi bir soru?turma a??lmad??? gibi hi?bir savc? da Alpaslan T?rke?'e bu s?zleriniz ile neyi kastediyorsunuz diye sormam??t?r. (Umur Talu-Dipsiz Kuyu- Bir Devlet ?rg?t?, Milliyet 2 Mart 1995) Devletin se?imle i?ba??na gelmi? organlar?nca denetlenemeyen ve yarg? organlar?nca da soru sorulamayan bu ?rg?tler istedikleri gibi devlet idaresindeki organlara hakim olmakta ve devleti her t?rl? emellerine alet edebilmektedirler."(8. B?l?m 3. Sh)

"(Tavsiye-) 25- Gazetelerde ve kitaplarda bir ?ok faili me?hul siyasal cinayet ve di?er iddialarla ilgili olarak haberler yeralmas?na ra?men cumhuriyet savc?l?klar? taraf?ndan bu konularda herhangi bir i?lem yap?lmad???, adeta normal vatanda? gibi bu iddialar?n cumhuriyet savc?lar? taraf?ndan da okundu?u g?r?lmektedir. Bu nedenle raporun bir ?rne?inin adalet bakanl???na tevdi edilerek cumhuriyet savc?lar?n?n kamuoyunda ??kan haberlere kar?? daha duyarl? olmalar?n?n sa?lanmas?na..." (8. B?l?m 9. Sh)?OK MECL?S RAPORU: TER?R VE KI?KIRTMALAR ?ZEL HARP'?N ???

OCAK 2010


?zel Harp Dairesi'ne (?HD) ba?l? Ankara Seferberlik B?lge Ba?kanl????ndaki kozmik oda aramas?yla ba?layan tart??ma ?zerine TBMM Ara?t?rma Merkezi de ?ok bir 'kontrgerilla' raporu haz?rlad?. Meclis uzmanlar?n?n ara?t?rmas?, 'Seferberlik Tetkik Kurulu, ?zel Harp Dairesi ve ?zel Kuvvetler Komutanl???' ba?l???yla milletvekillerine kaynak olarak sunuldu. Raporda T?rkiye'yi ge?mi? y?llarda sarsan ?ok say?da ter?r ve k??k?rtma olaylar?n?n ?zel Harp Dairesi'nin i?i oldu?u iddia ediliyor: 6-7 Eyl?l. 23 Eyl?l 1969?da Taylan ?zg?r??n ?ld?r?lmesi. 13 Nisan 1970?de tabip yedek subay Necdet G??l??n?n ?ld?r?lmesi. 27 Kas?m 1970?de K?lt?r Saray??n?n yak?lmas?. Mahir ?ayan ve arkada?lar?n?n ?ld?r?ld??? K?z?ldere operasyonu. 1 May?s 1977 Taksim olaylar?. 29 May?s 1977 ?zmir-?i?li?de B?lent Ecevit?e suikast giri?imi. 1977 y?l?nda darbe giri?imi. 24 Mart 1977?de Savc? Do?an ?z??n ?ld?r?lmesi. 16 Mart 1978 katliam?. Mehmet Ali A?ca?n?n askeri cezaevinden ka??r?lmas?.

?zel Harp Dairesi'ne (?HD) ba?l? Ankara Seferberlik B?lge Ba?kanl????ndaki kozmik oda aramas?yla ba?layan tart??ma ?zerine TBMM Ara?t?rma Merkezi de bir ?kontrgerilla? raporu haz?rlad?. Meclis uzmanlar?n?n ara?t?rmas?, ?Seferberlik Tetkik Kurulu, ?zel Harp Dairesi ve ?zel Kuvvetler Komutanl???? ba?l???yla milletvekillerine kaynak olarak sunuldu. Raporun giri?inde, ?NATO?ya ?yeli?i kabul edilen T?rkiye?de de 1952 y?l?nda Seferberlik Tetkik Kurulu (STK) ad?yla gizli bir te?kilat kurulmu?tur. 1961 Anayasas? ile beraber ?lkede meydana gelen de?i?iklikler kar??s?nda yeniden d?zenlenerek ?zel Harp Dairesi?ne (?HD) d?n??t?r?lm??t?r? denildi.

?ok Kontrgerilla raporundan baz? b?l?mler ??yle:

? 1990?lara gelirken kom?nizm tehditleri yerini ABD i?in radikal ?slam?a, T?rkiye i?inse radikal ?slam?la beraber b?l?c? ter?re b?rakm??t?r. Buna paralel olarak dairenin ad? ?zel Kuvvetler Komutanl??? (?KK) olarak de?i?tirilmi?tir. STK d?nemi (1952?1965). ?HD d?nemi (1965?1991). ?KK (1991-..)

? Kontrgerilla ?rg?tleri ABD?nin deste?iyle sosyal, ekonomik, politik, k?lt?rel yap?ya ve halk?n bilin? d?zeyine g?re as?l amac? d???nda ?e?itli i?levleri y?r?tmektedir. Sosyal uyan??? ve bilin?lenmeyi geciktirici ?nlemler almaktad?r. Yerli i?birlik?i a??n? yayg?nla?t?rmakta, gerekti?inde ter?r ve siyasi cinayetlerle askeri darbelere ortam haz?rlamaktad?r.

? ?HD?nin kar??t??? iddia edilen olaylar: 6-7 Eyl?l. 23 Eyl?l 1969?da Taylan ?zg?r??n ?ld?r?lmesi. 13 Nisan 1970?de tabip yedek subay Necdet G??l??n?n ?ld?r?lmesi. 27 Kas?m 1970?de K?lt?r Saray??n?n yak?lmas?. Mahir ?ayan ve arkada?lar?n?n ?ld?r?ld??? K?z?ldere operasyonu. 1 May?s 1977 Taksim olaylar?. 29 May?s 1977 ?zmir-?i?li?de B?lent Ecevit?e suikast giri?imi. 1977 y?l?nda darbe giri?imi. 24 Mart 1977?de Savc? Do?an ?z??n ?ld?r?lmesi. 16 Mart 1978 katliam?. Mehmet Ali A?ca?n?n askeri cezaevinden ka??r?lmas?. (H?rriyet)
balenciaga-outlet-online.replicareps.com balenciaga outlet online
??TE ?ZEL HARP DA?RES? KONUSUNDA TBMM ARA?TIRMA RAPORUNUN TAMAMI

(NOT: Bu rapor 23 Ocak 2010 tarihinde sitemize eklenmi? olup, kaynaklar? aras?nda sitemiz de yer almaktad?r.)


ŞOK! TSK'daki Fetö'den darbe

15.07.2016 22:46 Türkiye, 15 Temmuz saat 22:00'den beri şok dakikalar yaşıyor.. İlk önce Jandarmadan bazı birliklerin İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri tanklarla ulaşıma kapattığı haberleri geldi. İlerleyen dakikala..
Tamamı 15.7.2016

İşte çılgınlıklarının nedeni

17.07.2016 14:13 TSK'daki Fetö'cülerin darbe girişimi "çılgınca" ve "gözü dönmüş" olarak değerlendiriliyor. Bir çok detay bu değerlendirmeye yol açıyor. Örneğin Meclis'in bombalanması.. Örneğin TRT'yi ele geçirirken canlı yayında darbe..
Tamamı 17.07.2016

İşte Paralel'in 81 il imamı

20.01.2015 21:02 Fetullah Gülen cemaatinin Marmara bölge imamı ile birlikte 8 il imamı olduğu iddia edildi. Bu isimlerin fotoğraflı özgeçmişleri yayınlandı. Bu imamların bir devlet memuru gibi terfi alarak kademe kademe yükseldiği iddia ediliyor..
Tamamı 20.01.2015

Paralel'e de Ergenekon'a da hayır

11.03.2014 14:52 Türkiye'de dün yargıda şiddetli bir deprem yaşandı. Daha önce benzeri yaşanmayan bu depremin merkez üssü, Ergenekon davasına bakan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Ergenekon davasına bakan İstanbul ..
Tamamı 11.3.2014

Büyükanıt: Huzurum kalmadı!

19.12.2015 23:00 Abdullah HARUN / kontrgerilla.com - 27 Nisan e-muhtırası soruşturmasında 'şüpheli' olarak sorgulanan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ifadesi ortaya çıktı. Kontrgerilla.com'un ulaştığı iki sayfalık ifaded..
Tamamı 19.12.2015

Fehmi Koru sitemize taş attı

12.10.2015 19:46 Maişet derdi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır günlük yerine haftalık haber girişine geçmek zorunda kaldık. Dikkat edenler bunu farketmiştir. Saatlerdir süren bu haftalık haber girişini de az önce tamamlamış ve internet..
Tamamı 12.10.2015

Şok!!! Savcı Öz yurtdışına kaçtı

18.08.2015 20:19 HSYK tarafından haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatılan, ardından mahkemece yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın yurtdışına kaçtıkları ortaya çıktı. Mahkeme eski s..
Tamamı 18.08.2015

Balyoz Planı gerçek: 7 beraate itiraz

09.10.2016 13:55 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. 6 Ekim'de yaşanan gelişmeye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına B..
Tamamı 9.10.2016

Belgesel: Gezi'nin ardındakiler

24.06.2013 11:20 Taksim Gezi olaylarına katılanlar.. Haber, açıklama ve attıkları twitlerle destek verenler.. 'Çapulcu' olduklarını açıkça belirtenler.. 'Mesele Gezi değil sen hala anlamadın mı?' diyerek hükümeti bir ayaklanma ile devirmeye destek verenler..
Tamamı 24.06.2013

7 sanıklı Balyoz davası kapandı mı?

16.12.2018 11:00 İstanbul'da, Fetö yargısının etkin olduğu dönemde açılan ve 237 sanığın müebbet hapse mahkum edildiği, Fetö ile mücadelenin başlamasının ardından davanın kumpas olduğuna dair somut delillerin ortaya çıkması üzerine..
Tamamı 16.12.2018

Humeyni planı suya düştü

08.11.2014 13:58 Yıllardır ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye dönmekten kesinlikle vazgeçtiği ileri sürülüyor. Gülen cemaatinin liderliğini yapan Fetullah Gülen, kendisine DGM tarafından dava açılmadan hemen önc..
Tamamı 8.11.2014

Gülen: 28 Şubat MGK'sı sevaptı

01.11.2014 17:35 Erdoğan'ın ilk kez 'Cumhurbaşkanı' sıfatıyla başkanlık ettiği Ekim ayı MGK toplantısı 10 saati aşarak en uzun MGK rekorunu kırdı. 28 Şubat süreci kararlarının alındığı MGK toplantısı ise 8 saat sürmüştü. MGK'da paralel..
Tamamı 1.11.2014

Ayrıntılarıyla 7 Şubat krizi

08.02.2014 15:18 Tarih: 7 Şubat 2012.. Ankara, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir olayla sarsıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT yöneticisi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.. Sabah gazetesinden A..
Tamamı 8.2.2014

Beddua etti, suç duyurusu yağdı

27.01.2014 13:03 Fetullah Gülen'in avukatı: Psikolojik harekâtta yeni aşamaya geçildi.. Fetullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Nurullah Albayrak, müvekkili hakkında ortaya atılan iftiraların suç duyurusu şeklinde yargıya taşınması suret..
Tamamı 27.1.2014

Paralel Yapı = P2 Locası

14.01.2014 15:48 Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in paralel yapıyı uzaktan yönetmek için yaptığı telefon görüşmeleri bugün internette yayınlandı. (1) Görüşmelerde Gülen'in, bir dini cemaat liderinin ötesine geçerek siyaset..
Tamamı 14.1.2014

Özkök ve Yalman'dan şok inkar

03.11.2014 19:23 Balyoz davasında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı üzerine yeniden yargılama başladı. Duruşma, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salo..
Tamamı 3.11.2014

Yabancı vakıflara suç duyurusu

02.12.2013 16:57 Sivil Toplum Kuruluşu Adalet Platformu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı vakıflar hakkında, yasak olmasına karşın Türkiye'deki siyasi olaylara müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusund..
Tamamı 2.12.2013

Düşünen adam da olacak mı?

19.06.2013 17:17 Taksim Gezi olayları 19 günlük bir süreç sonra polisin Gezi parkını boşaltmasıyla sona erdi. Ancak artçı gelişmeler sürüyor. İki gündür 'duran adam' eylemi gündemde. Hükümeti protesto eden ve Gezi eylemcilerine destek ..
Tamamı 19.6.2013

Amiral Özel'in Alıkonulması davası

09.09.2021 12:40 İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'in, emrindeki askerler tarafından kelepçelenip cezaevine kapatılmasına ilişkin 9 sa..
Tamamı 9.9.2021

İstanbul Zırhlı Tugay Darbe davası

09.09.2021 12:51 İstanbul'da, 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 26 sanıklı davanın temyizine bakan Yargıtay'ı..
Tamamı 9.9.2021

Zirve Katliamı: Fetö Kumpası davası

09.09.2021 13:06 Malatya'da, biri Alman 3 kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü 'Zirve Yayınevi' cinayetine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ/PDY'nin çıkarları doğrultusunda yalan ifadeleriyle bazı kişilerin mağdur olduğu gerekçesiyl..
Tamamı 9.9.2021

Darbecinin Cezası Arttırıldı

09.09.2021 12:12 Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski astsubayın cezası, sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım ettiği' gerekçesiyle 15 yıla çıkar..
Tamamı 9.9.2021

Bilgileri 'solucan USB' ile aldı

09.09.2021 15:52 Ankara'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) istihbarat mahrem yapılanmasında yer aldığı kanıtlanan ve 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Yıldıray Pala hakkındaki hükmün gerekçeli kararı açıklandı. 18 Ağustos..
Tamamı 9.9.2021

Balyoz Heyeti Çekilmeli

02.08.2021 12:04 İstanbul'da, Balyoz Davası'nda hakkında verilen beraat kararı bozulan 7 sanık 22 Ekim'de yeniden hakim karşısına çıkacak. 28 Haziran'da basına yansıyan gelişmeye dair edinilen bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi'nin 'ha..
Tamamı 2.8.2021

Darbe iddiasını eski CHP'li doğruladı

02.08.2021 17:22 15 Temmuz hain darbe girişiminde CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son ana kadar beklediğini, kalkışma başarısız olunca kınama açıklaması yaptığını..
Tamamı 2.8.2021

28 Şubatçılara Yargıtay Şoku

02.08.2021 11:00 Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Bazı hükümler onanırken bazıları ise bozuldu. 9 Temmuz'da eski adıyla Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat dava..
Tamamı 2.8.2021

Gezi ve Çarşı davaları birleşti

31.07.2021 17:36 İstanbul'da, Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesine karar verildi. Yargıtay Çarşı sanıklarının beraatlerini oybirliği ile bozmuş, sanı..
Tamamı 31.7.2021

Akıncı'da Müebbetlerin Gerekçesi

31.07.2021 15:06 Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlerine ilişkin 26 Kasım 2020'de verilen hükümlerin gerekçesi açıklandı. 12 ..
Tamamı 31.7.2021

Dink'te Müebbetlerin Gerekçesi

31.07.2021 18:49 İstanbul'da, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ermeni asıllı Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet g..
Tamamı 31.7.2021

Harp Akademileri: Müebbete Onama

31.07.2021 16:03 Ankara'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin davada 89 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet v..
Tamamı 31.7.2021

MİT Tırları Kumpası: Cezalar Onandı

31.07.2021 14:30 Ankara'da, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin davada aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski A..
Tamamı 31.7.2021

Selam Kumpası Yargısına 22 Hapis

31.07.2021 14:57 Ankara'da, Fetullah Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'Selam-Tevhid' soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim v..
Tamamı 31.7.2021

İzmir: Darbeye 2 Müebbet

31.07.2021 19:18 İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 280 sanıklı davadan dosyası ayrılan 141 tutuksuz sanığın yargılanması sona erdi. 26 Haziran'da İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve tutu..
Tamamı 31.7.2021

Yazıcıoğlu'da Bylock Araştırması

02.08.2021 10:05 Kahramanmaraş'ta, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla..
Tamamı 2.8.2021

13.08.2001'den beri ziyaretçi sayısı:
52.127.116